ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อำเภอโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
เดิมเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะแขวงวัด เจ้าคณะหมวดหนู มาตั้งเป็นโรงเรียนวัด แล้วนิมนต์พระภิกษุบุญตา มาเป็นผู้สอนก่อน ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2475 คณะกรรมการอำเภอแผนกศึกษาธิการอำเภอ จึงได้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลแต่เป็นสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลดอนตะหนิน 2 (วัดบ้านน้อย) และคณะกรรมการอำเภอ จึงแต่งตั้งให้พระภิกษุอินทร์ ช่างเหล็ก ครูน้อย กับ นายมาก ดอนนอก ครูใหญ่ผลัดกันมาสอนคนละ 8 วัน ประจำอยู่ที่โรงเรียนนี้ โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยการเบิกจ่ายเงินรัฐบาลเป็นเงินเดือนครู ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2480 ทางโรงเรียนได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลดอนตะหนิน 3 (วัดบ้านโกรกสำโรง และทางราชการได้แต่งตั้งนายดี บารมี เป็นครูใหญ่คนแรก และ นายผล ชำนินอก เป็นครูน้อย) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากทางราชการ (เงินบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2512 จำนวนเงิน 29,110 บาท ) มาต่อเติมอาคารเรียน โดยมีนายเพชร เพิดนอก เป็นผู้รับเหมาในวงเงิน 33,000 บาท โดยโรงเรียนหาสมทบอีก 3,890 บาท โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2512 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2512 ทางโรงเรียนจึงได้ทำหนังสือ ถึงอำเภอย้ายสถานที่เรียนจากสถานที่เดิม (ศาลาวัด) มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ และย้ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2512 ต่อมาโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามโครงการ คือยังขาดเพดาน 3 ห้องเรียนต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2517 คณะครูร่วมกับชาวบ้าน กรรมการศึกษาและเจ้าอาวาสวัดบ้านโกรกสำโรง ช่วยกันบริจาคเงินซื้อเสาธงเหล็กฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก มอบให้ทางโรงเรียน บ้านโรงเรียน โกรกสำโรง คิดเป็นเงิน 2,495 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ในการสร้างเสาธงเหล็กในครั้งนี้ นายแสวง เอียการนา กำนันตำบลโนนตาเถร ได้บริจาคเป็นเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2517 และได้มอบให้ทางราชการเรียบร้อย
     ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ ให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง แบบ ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง ราคา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2520 สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2521 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขออนุญาตเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาคบังคับ) มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดี มาฝากเรียน เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาดียังไม่เปิดสอนชั้นประถมปลาย
     ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ทางโรงเรียนได้รับหนังสือของ สปอ.ประทาย ที่ ศธ1427.14/1181 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2527 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านป่าตะแบง ต.โนนตาเถร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง (สาขาบ้านป่าตะแบง)
     ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530 ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งจาก สปอ. ประทาย ที่ ศธ 1427.14/1181 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2530 เรื่องจัดตั้งโรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร โดยให้จัดตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านป่าตะแบง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2530 เป็นต้นไป
     ต่อมาเมื่อ พ.ศ 2533 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ประจำปีให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงในวงเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2533 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533
     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนแดง ให้เปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2534  เมื่อปีพ.ศ. 2551 นางเฉลียงพละสุข ได้สร้างเสาธง มอบให้โรงเรียนในราคา 38,000 บาท
ในปีการศึกษา 2554 ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ในเขตบริการของโรงเรียนบริจาคเงินถมสระน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้ต่อเติมห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องครัวและซ่อมแซมอาคารประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้บริหาร คือนายทองด้วง โพธิจักร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครูสายผู้สอน 11 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  ธุรการ 1 คน  ช่างครุภัณฑ์ - คน ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 112 คน