วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง  จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ให้อยู่ในระดับดี เน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  จิตและสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  สืบสานพระราชดำริมีชีวิตพอเพียง


พันธกิจ
        ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
        ๒.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และรู้จักการพัฒนาตนเอง
        ๓.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกห้องเรียน
        ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
        ๕.  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอน