เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
        ๑. นักเรียนก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
        ๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  อ่านหนังสือออก เขียนถูกต้อง คิดเลขเป็น ทุกคน ฝึกฝน การทำงาน
        ๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อ่านหนังสือคล่อง เขียนถูกต้องสวยงาม คิดวิเคราะห์เป็นและแก้ปัญหาได้ มีจิตอาสา
        ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓ อ่านคล่อง เขียนสวยงาม คิดวิเคราะห์ได้คล่อง แก้ปัญหาได้เก่งและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีจิตอาสาที่ดี
        ๕. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
        ๖. ครูและนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและมีจิตสาธารณะ
        ๗. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส  ตรวจสอบได้
        ๘. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่  น่าเรียน  ครูพากเพียรทำการสอน
        ๙. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
        ๑๐. โรงเรียนมีบริการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
        ๑๑. บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการระดมความคิด