ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
ปีการศึกษา 2558


ชั้น

จำนวนนักเรียนชาย

หญิง

รวม


อนุบาล 3 ขวบ

0

0

0


อนุบาล 1

11

2

13


อนุบาล 2

7

9

16


รวมอนุบาล

18

11

29


ประถมศึกษาปีที่ 1

6

1

7


ประถมศึกษาปีที่ 2

4

3

7


ประถมศึกษาปีที่ 3

4

2

6


ประถมศึกษาปีที่ 4

6

4

10


ประถมศึกษาปีที่ 5

8

5

13


ประถมศึกษาปีที่ 6

4

6

10


รวมประถมศึกษา

32

21

53


มัธยมศึกษาปีที่ 1

6

10

16


มัธยมศึกษาปีที่ 2

0

6

6


มัธยมศึกษาปีที่ 3

0

5

5


รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

6

21

27


รวม

56

53

109