อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ