ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายสุกลวัชร การบรรจง
เด็กชายภพนิพิฐ พรมจันทึก
เด็กชายธนกิตต์ ผุยพรหม
เด็กหญิงวรรณิดา แก้ววิเศษ
เด็กชายผไทเทพ มูลวัน
เด็กชายชนกานต์ งามดี
เด็กชายรัฐภูมิ ผิวผาย
เด็กชายศิรศักดิ์ เจริญใจ
เด็กชายรพีภัทร ภานุมาส
เด็กหญิงมณีรัตน์ วังเมา
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุวรรณคำ
เด็กชายดนุพร ทิดี


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กชายณัฐวุฒิ ส่วยหม่วย
เด็กชายธีระพล สรสิทธิ์
เด็กชายมรกต นามวงศ์
เด็กหญิงอาทิตยา ทองดีนอก
เด็กหญิงนริศรา พรมวงษา
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองดีนอก
เด็กหญิงกิตติวดี มนต์ขลัง
เด็กหญิงศศินา หวานสูงเนิน
เด็กหญิงสุพัตรา ประจำนาก
เด็กชายยศนันต์ สะเกาะ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายอาทิตย์ ขุนสี
เด็กชายชัชวาล ชัยชนะ
เด็กชายเอกชัย ชัยชนะ
เด็กชายศุภกิจ จันทะรี
เด็กชายณัฐวุฒิ ขะจีรัมย์
เด็กชายวิสุทธิ์ อันวิเศษ
เด็กหญิงปณิตตา ไปแดน
เด็กหญิงศิริยากร ส่วยหม่วย
เด็กหญิงปรารถนา ชัยชนะ
เด็กหญิงเกศรินทร ทับทัน
เด็กหญิงลัลลลิลล์ ชิณวงษ์
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชิดนอก
เด็กหญิงกิตติวรา มนขลังต์
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผิวผาย
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คำดี
เด็กหญิงอรอมล บุญรักษ์
เด็กหญิงบังอร ทิดี
เด็กชายกฤษฎา ศรีสุวรรณ

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 235 ครั้ง