บุคลากร

นายทองด้วง โพธิจักร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายสิทธาธิป ศิริสุวรรณพงศ์
ครู คศ.3

นางเฉลียง พละสุข
ครู คศ.3

นางออนอุมา จอดนอก
ครู คศ.1

นางสาวธนภัทร กันทรส
ครู คศ.1

นางสาววิไลพร ศรีขันธ์
ครู คศ.1

นางสาวจิตติญาณี ศรีนอก
ครู คศ.1

นางสาวอุไร ประภาสัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรินทร์พร เขตชมภู
ครูผู้ช่วย

นายกิติชัย มาลัยพวง
พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ พงษ์สุพรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาววรรณทิยา ฤทธิ์ไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์